Odstoupení od kupní smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující: 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………… Adresa ……………………………………………………………… Telefon ……………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………… a 


Prodávající: Hana Jakubíčková, Křížkovského 1271/6, Jeseník 79001, IČ: 60001224

 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy: Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.hanajdesign.cz společnosti Hana Jakubíčková nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu


Datum uzavření Smlouvy: Jméno a příjmení: Adresa: E-mailová adresa: Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká: Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu: nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Dátum: .............................................. (vlastnoruční podpis) Přílohy: Kopie kupního dokladu...